Skip to content Skip to navigation

Statutul

STATUTUL

SOCIETĂȚII METEOROLOGICE ROMÂNE

(modificat prin P.V. al A.G. din  30 august 2012)

Capitolul I. PRINCIPII ȘI SCOP 

Art. 1. Societatea Meteorologică Română (SMR) este o organizație neguvernamentală, apolitică și autonomă, fără scop lucrativ sau patrimonial constituită pe o perioadă nedeterminată ca asociație profesională cu personalitate juridică.

Art. 2. a) Scopul SMR este să contribuie la promovarea, susṭinerea ṣi eficientizarea activităţilor meteorologice desfăşurate în România pentru creşterea prestigiului meteorologiei româneşti.

b) Pentru atingerea scopului propus,  SMR  îşi va desfăşura întreaga activitate şi va utiliza toate resursele disponibile pentru realizarea următoarelor obiective:

  • crearea unui cadru necesar pentru comunicare internă şi dialog între societate ṣi publicul larg;
  • promovarea cercetării şi stimularea preluării rezultatelor acesteia în domeniul meteorologiei și a ṣtiințelor conexe prin participarea la proiecte şi programe specifice domeniului;
  • creşterea competenţelor ȋn domeniu prin sprijinirea activitățiilor de formare ṣi evaluare profesională;
  • promovarea imaginii meteorologiei în mediile profesionale şi publice;
  • furnizarea de servicii de consultanță  de specialitate;
  • facilitarea schimbului de informaţii ştiinţifice ṣi de diseminare a rezultatelor din domeniul meteorologiei ṣi a ṣtiinṭelor conexe;
  • accesarea, atragerea şi utilizarea surselor de finanţare şi a altor resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, inclusiv prin desfăşurarea unor activităţi economice, în condiţiile legii, în scopul îndeplinirii obiectivelor sale;
  • editarea de publicaţii, manuale şi ghiduri de informare în domeniul meteorologiei;
  • alte obiective, corespunzătoare scopului pentru care a fost constituită.

 

Capitolul II. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII METEOROLOGICE ROMÂNE

Art. 3. Sediul SMR este în București, în cadrul Administraṭiei Naṭionale de Meteorologie - Șos. Bucuresti-Ploiești nr. 97, sector 1, Cod 013686, Tel: +40-(0)21-3183240, Fax: +40-(0)21-3167762, România

Art. 4. Activitatea SMR este coordonată de Adunarea Generală, Consiliul de Conducere ṣi de Comisiile de Specialitate.

Art. 5.  Adunarea Generală este organul suprem de conducere a SMR. Toți membrii cotizanṭi SMR au dreptul de a participa la Adunarea Generală, de a vota și de a fi aleși. Adunarea Generală este legal constituită prin prezența majorității simple a membrilor. Membrii cotizanṭi SMR care din motive deosebite nu pot fi prezenți la Adunarea Generală își pot exprima în scris punctele de vedere asupra ordinii de zi ṣi opṭiunea de vot. Acest vot se ia în considerare la calculul majorității simple. Dacă majoritatea simplă nu se întrunește la două convocări consecutive cu aceeași ordine de zi, Adunarea Generală este legal constituită indiferent de numărul de membri.

Art. 6. Adunarea Generală are următoarele atribuții și îndatoriri:

a)      stabilește principalele direcții de activitate și de dezvoltare a SMR;

b)      aprobă modificările Statutului SMR;

c)      analizează ṣi aprobă activitatea Consiliului de Conducere;

d)     aprobă execuția bugetară pentru anul precedent;

e)      aprobă planurile de activități și bugetul pentru anul care urmează;

f)       alege Consiliul de Conducere și coordonatorii Comisiilor de Specialitate;

g)      aprobă acordarea titlurilor onorifice SMR (membru de onoare);

h)      aprobă afilierea SMR la organizații naționale și internaționale;

i)        aprobă propunerile Consiliului de Conducere de excludere a unor membri;

j)        aprobă cotizația de membru propusă de Consiliul de Conducere;

k)      poate decide dizolvarea SMR, prin vot secret, cu acordul a cel puțin 3/4 din membrii SMR.

Art. 7. a) Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare o dată pe an și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie.

b)     Adunarea Generală ordinară se anunță cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată, menṭionȃndu-se data ṣi ordinea de zi.

c)      Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de Președinte la solicitarea Consiliului de Conducere sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii SMR și se anunță cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată, menṭionȃndu-se data ṣi ordinea de zi.

d)     orice convocare a Adunării Generale ṣi ordinea de zi corespunzătoare se anunță în scris și se afișează pe pagina internet a SMR.

Art. 8. Alegerea și revocarea Consiliului de Conducere se realizează în cadrul Adunării Generale.

a)      Consiliul de Conducere este format din: Președinte, doi Vicepreședinți, Secretar și Trezorier. Toate funcțiile se ocupă prin vot deschis, cu majoritate simplă din totalul membrilor SMR prezenṭi la Adunarea Generală.

b)     Revocarea din funcție a membrilor Consiliului de Conducere se face prin votul majorității simple a membrilor SMR prezenṭi la Adunarea Generală, la propunerea în scris a cel puțin o treime din membri cotizanți.

c)      Consiliul de Conducere este ales pentru o perioadă de patru ani, iar o persoană nu poate ocupa aceeași funcție mai mult de două mandate consecutive.

Art. 9. Consiliul de Conducere are următoarele atribuții și îndatoriri:

a)      coordonează activitatea curentă a SMR, asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale și urmărește respectarea prevederilor statutare;

b)      prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate și propune planul de activității pentru anul viitor;

c)      avizează oportunitatea participării la proiecte și colaborări;

d)     reprezintă SMR în relațiile oficiale cu alte organizații și instituții;

e)      aprobă înscrierea de noi membri;

f)       propune Adunării Generale nominalizări pentru acordarea titlului de membru de onoare al SMR sau pentru anularea calităṭii de membru SMR;

g)      propune cuantumul cotizației de membru;

h)      gestionează fondurile SMR și prezintă rapoarte anuale de gestiune;

i)        propune coordonatorii Comisiilor de Specialitate ṣi componenṭa comisiilor de atribuire a premiilor SMR;

j)        se întrunește periodic, cel puțin trimestrial;

k)      deciziile în cadrul Consiliului de Conducere se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Art. 10. Comisiile de Specialitate pot funcționa permanent sau temporar.

a)      Comisiile permanente sunt: Comisia profesională și coordonare-dezvoltare proiecte și Comisia de Diseminare și imagine. Coordonatorii acestora se propun de către Consiliul de Conducere și se aprobă în Adunarea Generală cu majoritate simplă.

b)     Comisiile temporare se constituie pentru rezolvarea unor probleme specifice într-un termen limitat. Comisiile temporare sunt numite de Consiliul de Conducere, au un mandat de funcționare pe o perioadă limitată în timp și prezintă un raport de activitate scris la încetarea activității.

Art. 11. Comisiile de Specialitate permanente au următoarele atribuții și îndatoriri:

a)         coordonează activitățile din aria de competență;

b)         propun dezvoltarea unor proiecte și activități specifice;

c)         sprijină derularea proiectelor și activităților inițiate de membri;

d)        răspund prompt și eficient la solicitările Consiliului de Conducere;

e)         prezintă anual Consiliului de Conducere, un raport de activitate;

f)          se întrunesc periodic, cel puțin semestrial.

 

Capitolul III. MEMBRII SOCIETĂȚII METEOROLOGICE ROMÂNE. DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Art. 12. a) Calitatea de membru al SMR se acordă oricărei persoane fizice sau juridice la solicitarea acesteia.  Membrii fondatori sunt persoanele fizice semnatare ale actului de constituire a SMR aprobată prin Sentinṭa nr. 207 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureṣti, din 13.03.1991, la dosarul 192/P.J./1991.

               b) SMR reunește următoarele categorii de membri:

-membri activi - persoane fizice care plătesc cotizația SMR ṣi participă activ la activitaṭile acesteia;

-membri asociaṭi - persoane juridice care susṭin activitățile SMR;

-membri de onoare - personalități recunoscute ȋn domeniul meteorologiei ṣi a ṣtiinṭelor conexe sau persoane fizice care au contribuit semnificativ la dezvoltarea SMR.

Art. 13. Membrii SMR au următoarele drepturi:

a)    să ia parte la toate activitățile SMR. Membrii de onoare ṣi membrii asociaṭi nu au drept de vot și nu pot deține funcții de conducere;

b)   să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale SMR (cu excepția membrilor de onoare ṣi a membrilor asociaṭi);

c)    să renunțe oricând, unilateral, la calitatea de membru; această hotărȃre se transmite în scris Consiliului de Conducere al SMR care ia notă ṣi informează Adunarea Generală;

d)   să reprezinte oficial SMR, cu condiția sa primească mandat în acest scop din partea Consiliului de Conducere sau al Adunării Generale;

e)    să utilizeze mijloacele materiale de care dispune SMR (fond documentar, mobilier, mijloace de reproducere ṣi multiplicare etc.), dar numai în interesul acesteia și cu acordul Consiliului de Conducere sau al Adunării Generale;

f)    să inițieze, să elaboreze și să deruleze în numele SMR proiecte specifice, cu acordul Consiliului de Conducere sau al Adunării Generale;

g)   să primească sprijin logistic și expertiză pentru proiectele inițiate și derulate, cu acordul Consiliului de Conducere sau al Adunării Generale;

h)   să propună subiecte pentru ordinea de zi a Adunării Generale.

Art. 14. Votul se exprimă individual. De la caz la caz acesta se poate exprima direct prin ridicare de mână, în scris sau electronic, în funcție de sistemul organizat de Consiliul de Conducere.

Art. 15. Membrii SMR au următoarele îndatoriri:

a)    să respecte statutul SMR;

b)   să plătească la timp cotizația anuală;

c)    să îndeplinească sarcinile încredințate de Consiliul de Conducere sau Adunarea Generală;

d)   să informeze Consiliul de Conducere asupra activităților desfășurate în cadrul SMR și să ceară acordul acestuia sau al Adunării Generale pentru activitățile viitoare;

e)    să nu desfășoare activități politice sau economice în cadrul sau în numele SMR.

Art. 16. Pierderea calității de membru al SMR este hotărȃtă de Adunarea Generală, prin vot secret, cu majoritate simplă, la propunerea Consiliului de Conducere și poate surveni în una din următoarele situații:

a)    încălcări grave ale Statutului SMR;

b)   neplata cotizației mai mult de un an calendaristic;

c)    prejudicii materiale sau de imagine aduse SMR sau altor instituții din domeniul meteorologiei;

d)   condamnarea definitivă.

 

Capitolul IV. PATRIMONIUL ȘI SURSELE DE VENITURI ALE SOCIETĂȚII METEOROLOGICE ROMÂNE

Art. 17. a) Patrimoniul inițial al SMR,  la data de 13.03.1991, a fost de 5000 lei, format din contribuţiile bănești ale membrilor fondatori.

b) Patrimoniul initial poate fi completat, in conditiile legii, cu subventii, donatii, legate, bunuri mobile sau imobile.

Art. 18. Sursele de venituri ale asociaţiei sunt:

a)      cotizaţiile anuale ale membrilor;

b)     ajutoare financiare sau ȋn bunuri mobile sau imobile ale membrilor sau ale terţilor, persoane fizice sau juridice, din ṭara sau străinătate;

c)      subvenții, sponsorizări, donații, venituri realizate din acṭiuni proprii și alte surse în condiṭiile legii.

Art. 19.  SMR întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, conform dispoziţiilor legale in vigoare. 

Art. 20. SMR poate deschide conturi ȋn lei sau valută, conform legii. 

Art. 21. Patrimoniul SMR este administrat de Consiliul de Conducere și de alte persoane desemnate de Adunarea Generală, în condițiile legii.

 

Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 22. Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează ȋn conformitate cu prevederile legii.

Art. 23. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale ȋn vigoare.

Art. 24. Prezentul statut anulează varianta aprobată de Adunarea Generală a SMR la data de 2 decembrie 2008 și intră în vigoare la data aprobării de către Adunarea Generală.

 

Aprobat de

Adunarea Generală a Societății Meteorologice Române

din data de 23 octombrie 2012